fbpx
KURZY FOTOGRAFOVANIA V BRATISLAVE AJ ONLINE UŽ OD ROKU 2009.

Všeobecné obchodné podmienky

upu ale aj napríklad vráatei

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti ATELIÉR AKF, s.r.o.

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločnosť

Prevádzkovateľom webovej stránky Akadémia Kreatívnej Fotografie (akf.sk), poskytovateľom kurzov a propagačných aktivít spojených s fotografiou je Spoločnosť ATELIÉR AKF, s.r.o., IČO: 46 550 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava – Staré Mesto (ďalej len Spoločnosť), zapísaná v  Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 79756/B oddiel: Sro, vložka 79756/B.

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti vzdelávania vo fotografii a v oblastiach s ňou súvisiacich, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Účastníkom kurzov a sú pre obe zúčastnené strany záväzné.

Účastník

Účastník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnením záväznej prihlášky na web stránke akf.sk prejavila svoj záujem o účasť na niektorom kurze fotografie z ponuky Akadémia Kreatívnej Fotografie.

Objednávateľ a Obdarovaný

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnením záväznej objednávky na web stránke akf.sk prejavila svoj záujem o nákup Darčekového poukazu na niektorý z kurzov fotografie z ponuky Akadémia Kreatívnej Fotografie, či už pre seba alebo inú osobu.

Obdarovaný je fyzická alebo právnická osoba, ktorej Objednávateľ zakúpil a uhradil Darčekový poukaz na niektorý z kurzov fotografie z ponuky Akadémia Kreatívnej Fotografie.

Veková hranica

Osoba mladšia ako 16 rokov nesmie zasielať spoločnosti ATELIÉR AKF, s. r. o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie tejto stránky, poskytovaných služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

Prihlásenie

Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Účastníkom vzniká na základe odoslanej objednávky – prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Minimálny vek na samostatné prihlásenie účastníka je 18 rokov.

Pre prihlásenie maloletého Účastníka je podmienkou vyplnenie a odoslanie prihlášky rodičom, resp. právnym zástupcom maloletého.

Účastník a fotenie

Účastník prihlásením na kurz potvrdzuje, že si je vedomý, že Spoločnosť alebo iný Účastník môže počas kurzu vytvoriť fotografiu alebo iný záznam Účastníka a takýto stav akceptuje.

Použitie vytvorených diel

Účastník kurzu týmto dáva Spoločnosti súhlas na použitie diel Účastníka, vytvorených počas kurzu resp. vytvorených Účastníkom samostatne ako súčasť kurzu, na propagačné účely Spoločnosti.

Zároveň sa Účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených Účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci kurzov Spoločnosti.

Spoločnosť zároveň udeľuje Účastníkovi právo na verejné použite vzniknutých diel za podmienky uvedenia faktu, že diela vznikli na kurze, lekcii, workshope AKF.

Rezervácia miesta na kurze

Rezervácia miesta na kurze je platná v momente prijatia rezervačnej platby na účet Spoločnosti.

V prípade naplnenia kapacít kurzu má Spoločnosť právo odmietnuť Účastníka, ktorého platba bola na účet spoločnosti pripísaná neskôr ako platba iného Účastníka.

Rezervácia miesta na kurze je neplatná ak rezervačná platba nebola pripísaná na účet Spoločnosti do začiatku konania kurzu.

Platba kurzovného

Kurzovné, resp. rezervačnú platbu je možné hradiť prevodom na účet vo Všeobecnej Úverovej Banke. Číslo účtu Spoločnosti vo Všeobecnej Úverovej Banke v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0029 8769 5857, variabilný symbol je uvedený vo výzve na platbu, ktorú účastník kurzu obdrží na základe odoslanej objednávky.

Splatnosť kurzovného, resp. rezervačnej platby je 3 dni. V prípade objednávky účastníka “na poslednú chvíľu” je splatnosť kurzovného okamžite.

Darčekový poukaz

Spoločnosť ponúka možnosť zakúpenia Darčekového poukazu (voucher) na svoje produkty (kurzy fotografie) Objednávateľom (zákazník) či už pre seba alebo pre Obdarovaného (Účastník). Darčekový poukaz je krátko po objednaní odoslaný Objednávateľovi v elektronickej podobe.

Platnosť Darčekového poukazu v závislosti od typu akcie alebo ponuky je zvyčajne 4-6 mesiacov od dátumu nákupu (objednávky) a je uvedený v hlavičke Darčekového poukazu.

Darčekový poukaz je možné stornovať alebo vrátiť najneskôr 2 mesiace od dátumu nákupu za predpokladu dodržania ostatných pravidiel o stornovaní účasti na kurze. Platba za Darčekový poukaz môže byť vrátená iba Objednávateľovi (zákazník), nie Obdarovanému (Účastník).

100% Garancia spokojnosti s kurzom fotografie

Spoločnosť Účastníkovi garantuje, že ak Účastník kurzu počas prvých 60 minút (1 hodina) prejaví nespokojnosť s kvalitou kurzu alebo profesnými znalosťami lektora a túto nespokojnosť jasne odkomunikuje s lektorom alebo prítomným office managerom, bude účastníkovi vrátených 100% kurzovného.

Účastník je po oznámení a potvrdení oznámenia lektorom alebo office managerom povinný opustiť lekciu tak aby vyučovanie mohlo pokračovať v čo najkratšom čase. Úmyselné prerušovanie alebo zdržovanie vyučovania bude chápané ako porušenie Všeobecných Obchodných Podmienok a 100% Garancia spokojnosti s kurzom fotografie nebude Spoločnosťou akceptovaná.

100% Garancia spokojnosti s kurzom fotografie platí aj pre Online lekcie a kurzy, rovnako tak aj pre Individuálne lekcie a ďalšie lektorské služby.

Neúčasť Účastníka na kurze

V prípade, ak sa Účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednaný kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu (Účastník sa na kurz dostaví po stanovenom začiatku kurzu alebo kurz opustí pred ukončením) alebo z akýchkoľvek dôvodov na strane Účastníka odmietne pokračovať alebo dokončiť kurz (aj v náhradnom termíne) nevzniká Účastníkovi nárok na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie kurzovného.

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze

Pre úspešné vrátenie kurzovného je dôležitý termín odhlásenia. Akceptujte prosím fakt, že storno objednávky musíte urobiť mailom.

Ak sa mailom odhlásite 11 a viac dní pred konaním kurzu vrátime vám 100% kurzovného.
Ak sa mailom odhlásite 4-10 dní pred konaním kurzu vrátime vám 60% kurzovného.
Ak sa mailom odhlásite 2-4 dni pred konaním kurzu vrátime vám 40% kurzovného.
Ak sa mailom odhlásite menej ako 48 hodín pred konaním kurzu, storno poplatok činí 100% kurzovného.

Ako stornovať svoju účast na kurze

Stornovať svoju účasť na kurze môže Účastník iba písomne mailom na adresu objednavka@akf.sk. Pre korektné vyúčtovanie a prípadné vrátenie platby je dôležitý termín odoslania správy.

Zvýhodnené a akciové ceny kurzov, zľavové kupóny

Spoločnosť na svoje kurzy fotografie ponúka zľavy a akcie s možnosťou nákupu za zvýhodnenú cenu. Rovnako tak spoločnosť vydáva a akceptuje zľavové, či darčekové poukazy (kupóny) získané Účastníkovi za nákup napr. fotografického vybavenia u rôznych predajcov fototechniky.

Žiadnu zo zľavnených, kupónových alebo darčekových akcií nie je možné kombinovať s inou zľavovou, kupónovou alebo darčekovou akciou. Zvýhodnené a akciové ceny kurzov nie je možné kumulovať.

Ak existuje možnosť výberu z viacerých cenových akcií alebo zvýhodnení, Objednávateľovi alebo Účastníkovi je vždy započítaná najvýhodnejšia akciová ponuka alebo cenové zvýhodnenie.

Maximálna platnosť zľavneného alebo akciového kupónu je vždy uvedená na poukaze.

Organizačné zmeny

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch, zmenu učebných osnov, zmenu lektora, zmenu termínu konania, zmenu učebného materiálu a pod. Všetky prípadné zmeny budú Účastníkovi kurzu oznámené e-mailom najneskôr 24 hodín pred začiatkom kurzu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo preložiť termín kurzu v prípade skupiny s počtom účastníkov nižším ako 4 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne.

Spoločnosť si vyhradzuje právo ponúknuť Účastníkovi náhradný termín podľa možností Spoločnosti.

Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú účastníci so skôr uhradeným rezervačným poplatkom. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

Zodpovednosť za škodu

Účastník kurzu je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným Účastníkom. Účastníkovi nie je dovolené vynášať z priestorov Spoločnosti žiaden materiál, technické vybavenie a iné propierty patriace Spoločnosti.

Zodpovednosť za straty na majetku

Spoločnosť neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti Účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok.

Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné poškodenie majetku Účastníka iným Účastníkom. Spoločnosť ďalej potvrdzuje, že poškodenému Účastníkovi, resp. štátnym orgánom, poskytne všetku potrebnú súčinnosť v prípade poškodenia majetku Účastníka iným Účastníkom.

Ochrana osobných údajov

Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 3 rokov od jeho ukončenia.

Kontaktné údaje

Vaše kontaktné a osobné údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch vyžadujúcich odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Ak nám zašlete objednávku na poskytované služby, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli doplneniu informácií potrebných pre spracovanie vašej objednávky a/alebo požiadavky. Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. sa týmto zaväzuje, že Vaše osobné informácie neodovzdá tretej strane, okrem právne podložených dôvodov, bez vášho dovolenia.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť prijala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, ich nepresnosti alebo zneužitia.

Správnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť môže z vlastnej vôle alebo na základe vašej žiadosti doplniť, opraviť alebo vymazať akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky.

Všeobecné Obchodné Podmienky sú platné od 1. apríla 2012.

Ostatná úprava Všeobecných Obchodných Podmienok je v platnosti od 24. apríla 2020.

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s.r.o., IČO: 46 550 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddiel: Sro, vložka 79756/B.

Zodpovedná osoba: Braňo Vaněk, konateľ

Tel. číslo: +421 911 253 686, mail: info@akf.sk

Kalendár akcií

Najnovšie kurzy

Najnovšie komentáre

Otváracie hodiny

  • Pondelok08.30 - 20.30
  • Utorok08.30 - 20.30
  • Streda08.30 - 20.30
  • Štvrtok08.30 - 20.30
  • Piatok08.30 - 20.30
  • Sobota08.30 - 20.30
  • Nedeľa08.30 - 20.30