Obchodné podmienky

Najbližšie kurzy:


Visegrad Fund

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti ATELIÉR AKF, s.r.o., v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 1. Spoločnosť
  Spoločnosť ATELIÉR AKF, s.r.o., IČO: 46 550 275, so sídlom Svätoplukova 2639/35, 902 01 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddiel: Sro, vložka 79756/B (ďalej len Spoločnosť), poskytuje služby v oblasti vzdelávania v oblasti fotografie a v oblastiach s ňou súvisiacich, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.
 2. Prihlásenie
  Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzu vzniká na základe odoslanej objednávky - prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Minimálny vek účastníka je 15 rokov.
 3. Platba
  1. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky.
  2. Splatnosť kurzovného je určená vo faktúre.
  3. Číslo účtu Spoločnosti vo Všeobecnej Úverovej Banke v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0029 8769 5857, variabilný symbol je uvedený v zálohovej faktúre, ktorú účastník kurzu obdrží na základe odoslanej objednávky.
 4. Storno podmienky
     Podmienky pre stornovanie účasti na kurze resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné:
  1. Písomné alebo telefonické stornovanie kurzu menej ako 48 hodín pred začiatkom konania kurzu – storno poplatok: plná výška poplatku za kurz.
  2. Písomné stornovanie kurzu  2- 4 dní pred dňom konania kurzu – storno poplatok vo výške 60% z poplatku za kurz.
  3. Písomne stornovanie kurzu v 14 až 4 dni pred konaním kurzu – storno poplatok: 40% z poplatku za kurz.
  4. Pri záujme o zmenu termínu menej ako 14 dní pred konaním kurzu, si účtujeme administratívny poplatok vo výške 20 €.
  5. Na zľavové kupóny sa vzťahujú nasledovné podmienky: V prípade nedostavenia sa na kurz - stornopoplatok v plnej výške. V prípade odmietnutia poskytnutého náhradného termínu - stornopoplatok vo výške 30%. Pri záujme o zmenu termínu alebo o inú zmenu menej ako 14 dní pred konaním kurzu, si účtujeme administratívny poplatok vo výške 20% z ceny kurzu (minimálne však 15 €).
 5. Neúčasť na kurze
  1. V prípade, ak sa účastník nedostaví na prihlásený kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu, nevzniká právo na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz. 
  2. Ak sa účastník odmietne zúčastniť na náhradnom termíne určenom Spoločnosťou, nevzniká účastníkovi právo na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.
 6. Organizačné zmeny
  1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena termínu konania, zmena učebných osnov, zmena lektora, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu a pod.). Všetky prípadne zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené telefonicky, e-mailom.
  2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov nižším ako 3 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne. S výnimkou zakúpených kupónov cez zľavové portály, na ktoré sa vzťahujú iné podmienky (viď. bod 4.).
  3. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci účastníci. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
 7. Zodpovednosť za straty na majetku
  Spoločnosť neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok.
 8. Zodpovednosť za škodu
  Účastník kurzu je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným účastníkom.
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 3 rokov od jeho ukončenia.
  2. Spoločnosť sa zároveň zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretím stranám.
 10. Použitie vytvorených diel
  1. Účastník kurzu týmto dáva Spoločnosti súhlas na použitie účastníkových diel, vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu, na propagačné účely Spoločnosti.
  2. Zároveň sa účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených  účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci kurzov Spoločnosti
  3. Verejné použitie diela je možné iba s písomným súhlasom Spoločnosti.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2015