O AKF

Najbližšie kurzy:


Visegrad Fund

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti ATELIÉR AKF, s.r.o., v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločnosť

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s.r.o., IČO: 46 550 275, so sídlom Mickiewiczova 2248/2, 811 07 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri OS BA I oddiel: Sro, vložka 79756/B (ďalej len Spoločnosť), poskytuje služby v oblasti vzdelávania v oblasti fotografie a v oblastiach s ňou súvisiacich, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

 

Prihlásenie

Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom kurzu vzniká na základe odoslanej objednávky - prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Minimálny vek účastníka je 15 rokov.

 

Platba

Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky.

Možnosť platby kartou na webe pomocou platobnej brány systémovej aplikácie Besteron.

Splatnosť kurzovného je určená vo faktúre.

Číslo účtu Spoločnosti vo Všeobecnej Úverovej Banke v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0029 8769 5857, variabilný symbol je uvedený v zálohovej faktúre, ktorú účastník kurzu obdrží na základe odoslanej objednávky.

 

Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné:

Písomné alebo telefonické stornovanie kurzu menej ako 48 hodín pred začiatkom konania kurzu – storno poplatok: plná výška poplatku za kurz.

Písomné stornovanie kurzu 2 - 4 dní pred dňom konania kurzu – storno poplatok vo výške 60% z ceny kurzovného.

Písomne stornovanie kurzu v 14 až 4 dni pred konaním kurzu – storno poplatok: 40% z ceny kurzovného.

 

Storno podmienky pri prenájme ateliéru

Písomné alebo telefonické stornovanie objednávky prenájmu ateliéru 2 týždne pred termínom akcie 15% z ceny prenájmu, 1 týždeň pred termínom akcie 30% z ceny prenájmu. 4 dni pred termínom, 60% z ceny prenájmu. 48 hodín pred termínom, 100% z ceny prenájmu. V prípade, že bez oznámenia neprídete, 100% z ceny prenájmu.

 

Neúčasť na kurze

V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na prihlásený kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu, nevzniká právo na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.

 

100% Garancia konania kurzu

Spoločnosť účastníkovi garantuje konanie kurzu v pôvodnom termíne za podmienky skráteného trvania kurzu. Trvanie kurzu sa upravuje z dôvodu nízkej účasti prihlásených pre spustenie kurzu z pôvodnej dĺžky na polovicu pôvodnej dĺžky. Táto garancia platí pre 1 až 3 účastníkov. Cena kurzu zostáva rovnaká. Kompenzácia spočíva v absolvovaní kurzu ako skrátenej lekcie.*

Pri nevyužití tejto garancie účastníkom si spoločnosť vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov nižším ako 4 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne.

* Skrátenú verziu kurzu nie je možné uplatniť pri kurzoch zakúpených za zľavnenú sumu alebo v rámci akcie.

Organizačné zmeny

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena lektora, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu a pod.) Všetky prípadne zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené telefonicky, e-mailom, alebo SMS správou.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov nižším ako 4 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne.

Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci účastníci. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

 

Zľavy a rôzne formy zľavových kupónov

Žiadnu zo zľavnených, kupónových alebo darčekových akcií nie je možné kombinovať s inou zľavovou, kupónovou alebo darčekovou akciou. Maximálna platnosť poukazov je vždy uvedená na poukaze.

 

Zodpovednosť za straty na majetku

Spoločnosť neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok.

 

Zodpovednosť za škodu

Účastník kurzu je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným účastníkom.

 

Ochrana osobných údajov

Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 3 rokov od jeho ukončenia.

Osobné informácie

Získané osobné údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch vyžadujúcich odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na poskytované služby, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli doplneniu informácií potrebných pre spracovanie vašej objednávky a/alebo požiadavky. Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. sa týmto zaväzuje, že Vaše osobné informácie neodovzdá tretej strane bez vášho dovolenia.

Bezpečnosť

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. prijala opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, ich nepresnosti alebo zneužitia. 

Správnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť ATELIÉR AKF, s. r. o. môže z vlastnej vôle alebo na základe vašej žiadosti doplniť, opraviť alebo vymazať akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou tejto stránky. 

Veková hranica

Osoba mladšia ako 16 rokov nesmie zasielať spoločnosti ATELIÉR AKF, s. r. o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie tejto stránok, poskytovaných služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča/ov alebo právneho/ych zástupcu/ov.

Použitie vytvorených diel

Účastník kurzu týmto dáva Spoločnosti súhlas na použitie účastníkových diel, vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu, na propagačné účely Spoločnosti.

Zároveň sa účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených  účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci kurzov Spoločnosti

Verejné použitie diela je možné iba s písomným súhlasom Spoločnosti.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4. 2012.